Translated Content for SEO?

SEO translated

There is great importance in Having Website Content and Blogs Translated to More Languages for Better SEO.

Are you looking for the best possible website content and blogs to achieve a better ranking in the search results and a greater number of clicks?

The first thing that often comes to your mind is probably a small rectangle called a search box where your potential client types a word or a phrase. Which word could that be? Which words or phrases would make your web page stand out from the competition? What if you offer stunning products that international customers crave but the words they type in the small rectangle are in their native language and your page does not appear on their screens? Don’t you sometimes feel like playing Chinese whispers? If the answer to most of these questions is yes, you should consider improving your SEO and translating your website content.

What is the Purpose of SEO?

Visibility is of vital importance for every business. The purpose of SEO (Search Engine Optimization) is to increase website visibility using keywords, metadata, and HTML tags. There is not a good marketing strategy for any online business without SEO. To find the most effective keywords and reach a broader market, try to empathize with potential visitors. One of the most important elements of online marketing directed towards SEO is empathizing with your audience. When you figure out what your potential client is looking for, you will easily reach and attract them. Your business will get more visitors, followers, engagement, and a better ranking.

Languages, Languages…

Did you know that a large percentage of web users don’t speak English?

The Internet is not only for those who speak English. It is a global hub. If your company does business in various countries, consider translating your company’s web page into the languages of these countries. Keep in mind that the top three organic results get 60% of all the traffic from a web search. Translating the content of your web page will help you attract more clients from abroad.

How to Translate Your Website Content or Blogs to Make Them SEO-friendly?

First, make a list of target languages.

Then, focus on adapting the SEO to these languages.

Be careful! The conventional translation is not enough.

What does that mean?

On one hand, you have to maintain the quality of the content on your web page.

On the other hand, you need to consider the culture of the specific country and adapt and localize the content. If you do this properly, you will get more traffic and exposure to your product and service.

Therefore, you will reach your target audience more effectively.

Pay attention to keywords. When you translate them, literally, you will not waste a lot of time but it will not be effective. Each language has its idiomatic nuances and cultural background, which has to be taken into account.

Hire an SEO translation expert or make a translation team with native speakers of that language to find the unique keywords which would transfer the same message as the ones on your primary web page.

Moreover, adapt your web page’s meta description, the title, or the link’s name with which the page will be published as well as the internal and external links so that they direct to pages of the same language.

In addition, adapt the descriptions and titles of pictures, tables, graphics, videos, etc.

Don’t forget that translating your website’s URL is a must. Google as well as other search engines can easily recognize that your website has different versions in other languages which tells them that you are reaching out to a particular country and gaining the trust of the users. Thus, choose your URL format wisely so that international clients can find your website quickly. Either assign a unique domain to your translated versions, a subdomain, or, a subfolder. That way you will not only improve your overall SEO ranking but also avoid being penalized by Google for duplicate content.

What Are the Benefits of SEO Translation?

Each translated page of your website has a unique URL that is read by search engines as one part of the same site. However, the amount of traffic each translated page receives is added up which improves the SEO ranking for the whole website.

Sounds complicated? It is not if you do it professionally.

Imagine seeing your company’s website at the top of the ranking list, thousands of people from all over the world engaging with it, and get growth in sales and brand loyalty among customers. SEO and SEO translation are well worth it.

Written by Milica Tripković

Thank you for reading our blog.

If you’d like to keep up with more tips for your online business please join our FB Group.

Milica is a professional English teacher and translator as well as a freelance writer passionate about reading and writing. You can contact her by email at milica.tripkovic@yahoo.com

Natural Originals Digital Planet

Translated content

Da li prevoditi sadržaj za SEO?

Veoma je važno da sadržaj veb sajta i blogovi budu prevedeni na više jezika za bolju SEO optimizaciju.

Da li ste u potrazi za najboljim mogućim sadržajem za Vaš veb sajt i blogove kako biste postigli bolje rangiranje u rezultatima pretrage i veći broj klikova?

Prva stvar koja Vam često pada na pamet je verovatno mali pravougaonik koji se zove okvir za pretragu u koji Vaš potencijalni klijent ukucava reč ili izraz. Koja bi to reč mogla biti? Koje reči ili izrazi bi učinile da se Vaša veb stranica izdvoji od konkurencije? Šta ako nudite zapanjujuće proizvode za kojima međunarodni kupci žude ali su reči koje ukucavaju u mali pravougaonik na njihovom maternjem jeziku i Vaša stranica se ne pojavljuje na njihovim ekranima? Zar Vam se ponekad ne čini da se igrate ,,gluvih telefona”? Ako je odgovor na većinu ovih pitanja potvrdan, trebalo bi da razmislite o poboljšanju SEO optimizacije i prevođenju sadržaja Vaše veb stranice.

Koja je svrha SEO optimizacije?

Vidljivost je od vitalnog značaja za svako poslovanje. Svrha SEO optimizacije (optimizacija sadržaja za pretraživače) je da poveća vidljivost veb sajta pomoću ključnih reči, metapodataka i HTML oznaka. Ne postoji dobra marketinška strategija za bilo koji posao bez SEO optimizacije. Da biste pronašli najefikasnije ključne reči i dosegli šire tržište, pokušajte da saosećate sa potencijalnim posetiocima. Jedan od najvažnijih elemenata onlajn marketinga usmerenog ka SEO-u je empatija sa svojom publikom. Kada shvatite šta Vaš potencijalni klijent traži, lako ćete doći do njega i privući ga. Vaša veb stranica dobiće više posetilaca, angažovanja i bolje rangiranje.

Jezici, jezici…

Da li ste znali da veliki procenat veb korisnika ne govori engleski? Internet nije samo za one koji govore engleski. To je globalni hab. Ako Vaša kompanija posluje u različitim zemljama, razmislite o prevođenju veb stranice Vaše kompanije na jezike tih zemalja. Imajte na umu da prva tri organska rezultata dobijaju 60% ukupnog saobraćaja iz veb pretrage. Prevođenje sadržaja Vaše veb stranice pomoći će Vam da privučete više klijenata iz inostranstva.
Kako prevesti sadržaj Vaše veb stranice ili blogove da biste ih učinili SEO-prikladnim?
Prvo napravite listu ciljnih jezika.
Zatim se fokusirajte na prilagođavanje SEO optimizacije ovim jezicima.
Oprez! Klasičan prevod nije dovoljan.

Šta to znači?

S jedne strane, morate održati kvalitet sadržaja na Vašoj veb stranici.
S druge strane, morate uzeti u obzir kulturu određene zemlje i prilagoditi i lokalizovati sadržaj. Ako ovo uradite kako treba, dobićete veći saobraćaj i izloženost Vašem proizvodu i usluzi. Tako ćete efikasnije doći do ciljne publike.

Obratite pažnju na ključne reči. Kada ih bukvalno prevodite, nećete potrošiti puno vremena ali to neće biti efektno. Svaki jezik ima svoje idiomatske nijanse i kulturnu pozadinu, što se mora uzeti u obzir.
Angažujte stručnjaka za SEO prevođenje ili sastavite prevodilački tim sa izvornim govornicima tog jezika da biste pronašli jedinstvene ključne reči koje bi prenele istu poruku kao one na Vašoj primarnoj veb stranici.

Štaviše, prilagodite meta opis Vaše veb stranice, naslov ili link na kome će stranica biti objavljena, kao i interne i eksterne linkove tako da usmeravaju na stranice na istom jeziku.

Pored toga, prilagodite opise i naslove slika, tabela, grafika, video zapisa, itd.
Ne zaboravite da je prevođenje URL-a Vaše veb stranice nešto što morate uraditi. Google kao i drugi pretraživači mogu lako prepoznati da Vaš veb sajt ima različite verzije na drugim jezicima, što im govori da dosežete do određene zemlje i stičete poverenje korisnika. S tim u vezi, mudro izaberite format URL-a kako bi međunarodni klijenti mogli brzo da pronađu Vašu veb stranicu. Dodelite jedinstveni domen svojim prevedenim verzijama, poddomen ili poddirektorijum. Na taj način ne samo da ćete poboljšati svoje ukupno SEO rangiranje, već ćete i izbeći da Vas Google kazni za duplirani sadržaj.

Koje su prednosti SEO prevođenja?

Svaka prevedena stranica Vašeg veb sajta ima jedinstvenu URL adresu koju pretraživači čitaju kao deo istog sajta. Međutim, količina saobraćaja koju prima svaka prevedena stranica se sabira što poboljšava SEO rangiranje za celu veb lokaciju.

Zaključak:

Zvuči komplikovano? Nije ako to radite profesionalno.

Zamislite da vidite veb sajt Vaše kompanije na vrhu rang liste, hiljade ljudi iz celog sveta angažovanih na njemu i ostvarite rast prodaje i lojalnost kupaca brendu SEO optimizacija i SEO prevođenje su vredni toga.

Napisala Milica Tripković

Hvala Vam što čitate naš blog.

Ako želite da budete u toku sa više saveta za Vaše onlajn poslovanje, pridružite se našoj FB grupi.

Milica je profesor engleskog jezika i prevodilac, kao i freelance pisac čija su strast čitanje i pisanje. Možete je kontaktirati putem mejla milica.tripkovic@yahoo.com

Leave a comment